Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử khôngcông bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hivọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế.Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trìnhmạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận...(nhận : lưỡi đao)

  Danh sách chap

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 228 38 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 227 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 226 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 225 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 224 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 223 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 222 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 221 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 220 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 219 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 218 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 217 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 216 6 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 215 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 214 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 213 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 212 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 211 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 210 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 209 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 208 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 207 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 206 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 205 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 204 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 203 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 202 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 201 18 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 200 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 199 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 198 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 197 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 196 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 195 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 194 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 193 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 192 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 191 6 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 190 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 189 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 188 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 187 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 186 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 185 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 184 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 183 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 182 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 181 19 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 180 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 179 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 178 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 177 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 176 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 175 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 174 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 173 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 172 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 171 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 170 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 169 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 168 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 167 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 166 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 165 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 164 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 163 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 162 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 161 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 160 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 159 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 158 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 157 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 156 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 155 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 154 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 153 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 152 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 151 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 150 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 149 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 148 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 147 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 146 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 145 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 144 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 143 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 142 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 141 8 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 140 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 139 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 138 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 137 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 136 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 135 7 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 134 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 133 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 132 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 131 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 130 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 129 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 128 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 127 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 126 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 125 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 124 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 123 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 122 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 121 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 120 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 119 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 118 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 117 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 116 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 115 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 114 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 113 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 112 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 111 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 110 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 109 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 108 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 107 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 106 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 105 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 104 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 103 22 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 102 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 101 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 100 24 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 99 20 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 98 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 97 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 96 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 95 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 94 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 93 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 92 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 91 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 90 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 89 19 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 88 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 87 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 86 20 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 85 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 84 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 83 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 82 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 81 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 80 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 79 24 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 78 24 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 77 22 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 76 20 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 75 22 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 74 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 73 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 72 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 71 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 70 28 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 69 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 68 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 67 9 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 66 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 65 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 64 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 63 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 62 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 61 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 60 10 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 59 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 58 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 57 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 56 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 55 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 54 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 53 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 52 22 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 51 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 50 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 49 23 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 48 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 47 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 46 27 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 45 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 44 18 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 43 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 42 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 41 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 40 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 39 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 38 21 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 37 25 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 36 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 35 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 34 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 33 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 32 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 31 27 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 30 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 29 22 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 28 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 27 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 26 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 25 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 24 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 23 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 22 27 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 21 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 20 19 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 19 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 18 26 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 17 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 16 26 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 15 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 14 28 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 13 16 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 12 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 11 11 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 10 12 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 9 13 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 8 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 7 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 6 15 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 5 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 4 17 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 3 14 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 2 18 lượt xem

  Linh Nhận Truyền Thuyết Chap 1 19 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!