Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

  Danh sách chap

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 198 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 197 11 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 196 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 195 13 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 194 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 193 9 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 192 31 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 191 9 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 190 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 189 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 188 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 187 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 186 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 185 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 184 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 183 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 182 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 181 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 180 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 179 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 178 2 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 177 9 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 176 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 175 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 174 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 173 17 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 172 10 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 171 14 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 170 10 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 169 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 168 19 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 167 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 166 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 165 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 164 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 163 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 162 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 161 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 160 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 159 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 158 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 157 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 156 11 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 155 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 154 20 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 153 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 152 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 151 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 150 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 149 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 148.5 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 148 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 147 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 146 13 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 145 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 144 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 143 2 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 142 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 141 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 140 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 139 9 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 138 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 137 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 136 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 135 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 134 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 133 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132.5 - Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132.4 - Ngoại truyện 13 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132.3 - Ngoại truyện 12 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132.2 - Ngoại truyện 11 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132.1 - Ngoại truyện 10 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 132 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.9 - Ngoại truyện 9 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.8 - Ngoại truyện 8 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.7 - Ngoại truyện 7 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.6 - Ngoại truyện 6 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.5 - Ngoại truyện 5 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.4 - Ngoại truyện 4 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.3 - Ngoại truyện 3 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.2 - Ngoại truyện 2 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131.1 - Ngoại truyện 1 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 131 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 130 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 129 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 128 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 127 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 126 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 125 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 124 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 123 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 122 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 121 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 120 11 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 119 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 118 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 117 11 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 116 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 115 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 114 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 113 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 112 12 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 111 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 110 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 109 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 108 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 107 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 106 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 105 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 104 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 103 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 102 3 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 101 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 100 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 99 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 98 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 97 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 96 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 95 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 94 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 93 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 92 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 91 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 90 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 89 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 88 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 87 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 86 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 85 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 84 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 83 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 82 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 81 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 80 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 79 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 78 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 77 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 76 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 75 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 74 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 73 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 72 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 71 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 70 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 69 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 68 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 67 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 66 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 65 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 64 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 63 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 62 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 61 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 60 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 59 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 58 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 57 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 56 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 55 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 54 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 53 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 52 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 51 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 50 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 49 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 48 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 47 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 46 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 45 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 44 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 43 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 42 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 41 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 40 8 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 39 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 38 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 37 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 36 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 35 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 34 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 33 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 32 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 31 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 30 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 29 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 28 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 27 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 26 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 25 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 24 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 23 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 22 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 21 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 20 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 19 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 18 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 17 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 16 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 15 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 14 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 13 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 12 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 11 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 10 5 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 9 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 8 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 7 4 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 6 7 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 5 6 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 4 12 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 3 9 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 2 12 lượt xem

  Quyền Bá Thiên Hạ Chap 1 11 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!