Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Có tổng 1 đánh giá!


  Giới thiệu
  Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

  Danh sách chap

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 203 33 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 202 30 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 201 29 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 200 62 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 199 38 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 198 33 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 197 52 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 196 41 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 195 46 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 194 42 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 193 44 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 192 38 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 191 37 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 190 33 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 189 20 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 188 22 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 187 32 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 186 28 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 185 22 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 184 25 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 183 25 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 182 29 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 181 18 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 180 21 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 179 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 178 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 177 17 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 176 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 175 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 174 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 173 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 172 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 171 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 170 10 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 169 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 168 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 167 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 166 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 165 21 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 164 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 163 19 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 162 19 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 161 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 160 18 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 159 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 158 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 157 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 156 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 155 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 154 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 153 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 152 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 151 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 150 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 149 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 148 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 147 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 146 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 145 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 144 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 143 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 142 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 141 20 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 140 22 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 139 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 138 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 137 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 136 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 135 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 134 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 133 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 132 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 131 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 130 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 129 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 128 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 127 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 126 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 125 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 124 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 123 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 122 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 121 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 120 22 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 119 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 118 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 117 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 116 9 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 115 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 114 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 113 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 112 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 111 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 110 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 109 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 108 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 107 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 106 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 105 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 104 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 103 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 102 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 101 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 100 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 99 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 98 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 97 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 96 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 95 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 94 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 93 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 92 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 91 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 90 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 89 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 88 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 87 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 86 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 85 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 84 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 83 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 82 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 81 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 80 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 79 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 78 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 77 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 76 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 75 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 74 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 73 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 72 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 71 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 70 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 69 9 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 68 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 67 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 66 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 65 9 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 64 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 63 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 62 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 61 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 60 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 59 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 58 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 57 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 56 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 55 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 54 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 53 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 52 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 51 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 50 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 49 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 48 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 47 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 46 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 45 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 44 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 43 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 42 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 41 17 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 40 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 39 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 38 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 37 9 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 36 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 35 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 34 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 33 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 32 10 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 31 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 30 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 29 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 28 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 27 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 26 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 25 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 24 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 23 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 22 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 21 10 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 20 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 19 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 18 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 17 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 16 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 15 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 14 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 13 16 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 12 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 11 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 10 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 9 15 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 8 10 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 7 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 6 13 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 5 12 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 4 11 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 3 14 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 2 20 lượt xem

  Tuyệt Thế Võ Thần Chap 1 28 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!