Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

  Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

  Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

  Danh sách chap

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 119 21 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 118 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 117 - video 12 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 116 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 115 12 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 114 28 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 113 36 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 112 23 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 111 23 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 110 27 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 109 49 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 108 35 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 107 37 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 106 47 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 105 43 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 104 36 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 103 48 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 102 43 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 101 44 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 100 53 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 99 - video 39 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 98 43 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 97 44 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 96 40 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 95 46 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 94 48 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 93 52 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 92 35 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 91 39 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 90 37 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 89 39 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 88 33 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 87 32 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 86 33 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 85 30 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 84 33 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 83 26 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 82 26 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 81 32 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 80 31 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 79 32 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 78 31 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 77 38 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 76 32 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 75 20 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 74 25 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 73 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 72 20 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 71 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 70 25 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 69 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 68 25 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 67 28 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 66 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 65 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 64 24 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 63 21 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 62 26 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 61 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 60 24 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 59 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 58 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 57 23 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 56 26 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 55 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 54 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 53 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 52 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 51 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 50 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 49 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 48 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 47 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 46 22 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 45 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 44 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 43 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 42 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 41 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 40 13 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 39 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 38 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 37 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 36 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 35 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 34 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 33 19 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 32 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 31 13 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 30 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 29 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 28 21 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 27 20 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 26 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 25 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 24 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 23 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 22 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 21 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 20 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 19 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 18 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 17 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 16 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 15 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 14 18 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 13 21 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 12 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 11 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 10 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 9 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 8 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 7 16 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 6 15 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 5 13 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 4 14 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 3 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 2 17 lượt xem

  Võ Luyện Đỉnh Phong Chap 1 28 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!