Fanpage MangaTuan      Group MangaTuan

 • Đánh giá


  Chưa có đánh giá nào!


  Giới thiệu
  Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.
  Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình...

  Danh sách chap

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 136 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 135 3 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 134 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 133 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 133 0 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 132 20 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 131 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 130 15 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 129 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 128 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 127 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 126 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 125 2 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 124 25 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 123 22 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 122 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 121 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 120 23 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 119 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 118 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 117 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 116 12 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 115 33 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 114 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 113 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 112 17 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 111 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 110 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 109 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 108 15 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 107 12 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 106 17 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 105 18 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 104 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 103 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 102 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 101 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 100 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 99 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 98 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 97 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 96 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 95 20 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 94 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 93 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 92 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 91 14 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 90 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 89 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 88 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 87 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 86 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 85 5 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 84 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 83 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 82 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 81 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 80 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 79 16 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 78 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 77 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 76 19 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 75 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 74 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 73 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 72 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 71 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 70 20 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 69 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 68 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 67 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 66 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 65 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 64 15 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 63 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 62 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 61 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 60 12 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 59 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 58 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 57 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 56 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 55 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 54 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 53 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 52 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 51 11 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 50 13 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 49 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 48 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 47 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 46 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 45 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 44 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 43 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 42 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 41 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 40 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 39 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 38 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 37 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 36 6 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 35 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 34 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 33 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 32 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 31 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 30 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 29 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 28 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 27 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 26 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 25 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 24 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 23 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 22 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 21 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 20 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 19 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 18 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 17 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 16 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 15 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 14 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 13 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 12 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 11 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 10 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 9 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 8 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 7 8 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 6 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 5 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 4 9 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 3 7 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 2 10 lượt xem

  Vương Gia ! Không nên a ! Chap 1 15 lượt xem


  Bình Luận

  Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!

  © 2018 MangaTuan.Com Inc.

  MangaTuan.Com là một website đọc truyện online hỗ trợ đọc truyện trên điện thoại di động và máy tính bảng với rất nhiều thể loại truyện được chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền! Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang đăng tải một tài liệu có bản quyền hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

  Có vấn đề gì liên quan đến bản quyền hãy liên hệ với chúng tôi, nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.


  Xin chân trọng cảm ơn !!